Friday 12. July 2024
Namenstage Hl. Felix und Hl. Nabor, Hl. Fortunatus, Hl. Hermagoras, Hl. Johannes...

Sviečka za nenarodené deti

 

Flugblatt - Lesenzeichen - Plakat (unten)

 

UNTERSTÜTZUNG: via QR CODE 

 

oder: SPENDENKONTO: AT301919000000166801, Verwendungszweck KERZE.

 

 

Evangelium von heute Mt 10, 16-23 + Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  ...
Sakramente

Sviatosti, sväteniny a slávnosti

Základné informácie

 

 

Krst - Taufe

Krst je prvou a základnou sviatosťou. Spolu so sv. prijímaním a birmovkou tvoria tzv. iniciačné sviatosti. Krstom sa stávam Božím dieťaťom

 

Ohľadom sviatosti krstu (čo, kde, ako...) nás neváhajte kontaktovať. Dohodneme si tzv. krstnú prípravu a ostatné náležitosti. 

 

Die Taufe ist das Sakrament der Aufnahme in die christliche Gemeinschaft, in die Kirche.

Grundsätzlich ist immer die Wohnpfarre des Täuflings für die Taufe zuständig.

 

Mehr Information zum Themenbereich Taufe.

 

Sv. omša - Heilige Messe

Svätá omša je pre kresťanov sprítomnením Ježišovej obety na kríži za naše hriechy, a to nekrvavým spôsobom.  Sv. omša sa delí na dve hlavné časti: bohoslužba slova a bohoslužby obety. Bohoslužbu slova môže viesť diakon, bohoslužbu obety len kňaz alebo biskup. 

Kde a kedy sa koná bohoslužba slova, či sv. omša v tom-ktorom jazyku, je možné pozrieť na našej stránke alebo aj cez aplikáciu: 1000 Kirchen, kde si môžete nastaviť presne miesto, čas i jazyk, kam sa chcete vybrať na bohoslužbu slova alebo sv. omšu. 

 

Aplikácia na stiahnutie: 

iOS / Apple App Store:
https://itunes.apple.com/de/app/1000-kirchen/id1274509920?mt=8

Android / Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluxguide.kirchen

 

Die heilige Messe ist „Quelle und […] Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ (LG 11), so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil. Deshalb soll sie – nach Möglichkeit – an jedem Sonntag von allen Katholiken mitgefeiert werden. In der heiligen Messe feiern wir Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi und bekennen ihn als unseren Herrn und Meister, als unseren Freund und Weggefährten. Wir lassen uns von ihm stärken durch sein Wort und das Brot des Lebens, das er selber ist. Im Gottesdienst werden wir auch mit der Gemeinschaft der ganzen weltweiten Kirche verbunden. Wir erfüllen, was Jesus uns beim Letzten Abendmahl aufgetragen hat: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22,19 und 1 Kor 11,24f.).

 

Mehr Information zum Themenbereich Heilige Messe.

 

 
Prvé sv. prijímanie - Zum ERSTEN MAL zur Kommunion

Prvé sv. prijímanie - Sviatosť Eucharistie, Sviatosť Oltárna. Eucharistia je slávenie pamiatky Krista. Prijímame v nej živého Ježiša Krista. Počas sv. omše (časť obetovanie) nastáva tzv. prepodstatnenie – chlieb a víno sa mení na Telo a Krv Pána Ježiša.

 

Ohľadom sviatosti prijímania (čo, kde, ako...) nás neváhajte kontaktovať. Dohodneme si tzv. prípravu na prvé sv. prijímanie a ostatné náležitosti. 

 

Bei der Erstkommunion empfangen die Getauften zum ersten Mal das Sakrament der Eucharistie, sie empfangen zum ersten Mal den "Leib Christi" in der Gestalt des Brotes. Damit sind sie Teil der "Communio", der Tischgemeinschaft.
Die Eucharistie gehört - zusammen mit Taufe und Firmung - zu den Sakramenten der Aufnahme in die Kirche.

 

Mehr Information zum Themenbereich Erstkommunion

 

Sv. zmierenia (spoveď) - Beichte und Versöhnung

V tejto sviatosti sa zmierujeme s Bohom a s Cirkvou. Prostredníctvom kňaza (biskupa) nám Boh odpúšťa hriechy. Sviatosť zmierenia má 5 častí: spytovanie svedomia,  vyznanie hriechov, ľútosť, predsavzatie, zadosťučinenie.

 

Bližie informácie ohľadom sviatosti zmierenia nájdete aj v aplikácii: 1000 Kirchen (zadáte slovo: Beichte) alebo po osobnom dovore (kontakty nájdete na našej stránke). 

 

Die Beichte ist ein Gespräch mit einem Priester, in dem man seine Schuld bereut und bekennt und dann die Zusage erhält: "Deine Sünden sind dir von Gott vergeben!"

Die Beichte ist Teil des Prozesses von Umkehr, Buße und Versöhung. Gemeint ist die Abwendung von einem Leben, das in Schuld verstrickt war, und die Hinwendung zu Gott - der längst auf uns wartet.

 

Mehr Information zum Themenbereich Beichte & Versöhnung

 

Birmovanie - Firmung

Sviatosťou birmovania sa stávame dospelými kresťanmi. Dostávame  7 darov Ducha Svätého: Dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej. Sviatosť birmovanie uzatvára tzv. iniciačné sviatosti: krst, prijímanie a birmovanie. 

 

Ohľadom sviatosti birmovania (čo, kde, ako...) nás neváhajte kontaktovať. Dohodneme si tzv. prípravu k sviatosti birmovania a ostatné náležitosti. 

 

Gefirmt zu werden, bedeutet mit dem Heiligen Geist gestärkt (von lat. confirmatio) zu werden. Das geschieht durch die Salbung mit Chrisamöl und Handauflegung. Die Firmung  ist - nach Taufe und Eucharistie - das dritte Sakrament der Aufnahme in die Kirche.

 

Mehr Information zum Themenbereich Firmung

 

Manželstvo - Hochzeit und Ehe

Manželským zväzkom vytvárajú muž a žena medzi sebou celoživotné spoločenstvo lásky. Vo svojej prirodzenosti je zamerané na dobro manželov, plodenie a výchovu detí. 

Vlastnosti manželstva sú:

jednotné (uzatvára ho jeden muž a jedna žena)

a nerozlučiteľné (viaže do smrti jedného z partnerov).

 

Ohľadom sviatosti manželstva (čo, kde, ako...) nás neváhajte kontaktovať. Dohodneme si tzv. manželskú (snúbeneckú) prípravu a ostatné náležitosti. 

 

Die Ehe ist die Gemeinschaft von Mann und Frau, wie sie Gott in seiner Schöpfung grundglegt hat ("als Mann und Frau erschuf er sie ... und sie werden ein Fleisch" vgl. Gen 2). Durch das Ja-Wort bei der Trauung versprechen die Brautleute einander Liebe und Treue - ein  Leben lang und aus freiem Entschluss. 

Die Ehe ist nach katholischem Verständnis ein Sakrament, das heißt ein Ausdruck für das Liebesverhältnis zwischen Gott und seinem Volk, und zwischen Christus und der Kirche.

 

Mehr Information zum Thema Hochzeit & Ehe

 

Pomazanie chorých - Krankensalbung

Pomazaním chorých a modlitbou Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil. Nejde o tzv. posledné pomazanie, ktoré sa udeľuje zomierajúcemu.

Kresťan prijíma milosť Božiu, oslobodzuje sa od hriechu, posilňuje vo viere a v nádeji na večný život a niekedy spôsobuje aj telesné uzdravenie.

 

Ohľadom sviatosti pomazania chorých (čo, kde, ako...) nás neváhajte kontaktovať. 

 

Die Krankensalbung ist ein Sakrament zur Stärkung. Der Kranke soll dabei die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Krankensalbung ist kein "Sterbesakrament", im Gegenteil: Durch die Salbung soll der Kranke spüren, dass Gott sich ihm liebevoll zuwendet, ihn aufrichtet und rettet.

 

Mehr Information zum Thema Krankensalbung

 

Vysviacka - Weihe

Je to sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré zveril Kristus apoštolom, vykonáva v Cirkvi do konca čias. Kňazstvo je „služba“. Kňaz môže konať „In persona Christi“- v osobe Krista. Sprostredkúva milosti veriacim. Kňazské stupne sú tri: diakon (diakonát: môže byť aj ženatý), kňaz (presbyteriát) a biskup (episkopát). 

 

Ohľadom sviatosti kňazstva nájdete bližšie informácie

Diakon

Kňaz

 

Bischof, Priester, Diakon: Diese drei Formen umfasst das Sakrament der Weihe seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Alle Getauften aber sind eine „heilige und königliche Priesterschaft“ (1 Petr 2,5) und nehmen am gemeinsamen Priestertum aller teil.

 

Mehr Information zum Thema Weihe

 

Pohreb - Begräbnis

Pohreb nie je sviatosťou, ale sväteninou.

Kán. 1176 - § 1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady. § 2. Cirkevné pohrebné obrady, ktorými Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, treba sláviť podľa normy liturgických zákonov. § 3. Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodov, odporujúcich kresťanskému učeniu.

 

Die katholische Begräbnisfeier ist Ausdruck der christlichen Hoffnung auf Auferstehung:

Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen, gehört zu den schwersten Erfahrungen im Leben. In dieser Situation geben Begräbnis und Seelenmesse Raum für Trauer und Hoffnung. Denn der christliche Glaube hofft darauf, dass die Lebenden mit den Verstorbenen 'in Gott' verbunden bleiben.

 

Mehr Information zum Thema Begräbnis

 

Chronik
Musical Pauline Marie Jaricot
Chronik
Jan Sandora: 20. Jahrestag seiner Priesterweihe und ...
Chronik
Familienmessen in Hundsheim
Chronik
Familienmessen in Bad Deutsch - Altenburg
Chronik
Slowakische Hl. Messe - Christmette mit Bischof Haľk...
Gottesdienste
Finden Sie Gottesdienste in Ihrer Umgebung
Gottesdienste
Slowakische Gemeinde
Jacquingasse 53
1030 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Display: Standard - Mobile